सार्वजनिक भवन तथा सम्पत्ति सम्बन्धमा वडा कार्यालय सबै ।