FAQs Complain Problems

समाचार

निवेदनको ढाँचा

Post date Documents
सम्पत्ति विवरण फारम । 08/04/2019 - 17:40 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
नाबालक परिचय पत्र प्रतिलिपि फारम 07/16/2019 - 13:18 PDF icon नाबालक परिचय पत्र प्रतिलिपि फारम.pdf
नाबालक परिचय पत्र निवेदन फारम 07/16/2019 - 13:16 PDF icon नाबालक परिचय पत्र निवेदन फारम.pdf
करार कर्मचारी दरखास्त फारम । 05/06/2019 - 12:38 PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf
माग फारम 04/25/2019 - 11:16 PDF icon माग फारम.pdf
विदा माग फारम 02/18/2019 - 13:10 PDF icon विदा-माग-फारम.pdf
व्यवसाय दर्ता निवेदन फारम 02/06/2019 - 11:45 PDF icon व्यवसाय दर्ता निवेदन फारम.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत-पत्रको लागि निवेदन 01/31/2019 - 11:47 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्रको लागि निवेदन.pdf
सामाजिक सूरक्षा नविकरण निवेदन फारम । 01/24/2019 - 12:00 PDF icon नविकरण निवेदन फारम.pdf
योजना फर्छ्यौटको लागि निवेदन ढाँचा । आ.व. २०७५/७६ । 01/11/2019 - 13:01 PDF icon योजना फर्छ्यौट निवेदन आ.व. २०७५-७६.pdf

Pages