FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।

सार्वजनिक विदा सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

चौथो नगर सभाको जानकारी सम्बन्धमा । श्री नगरसभा सदस्यज्यूहरु सबै ।

कर्मचारी बस सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (सबै) - जानकारी गराउनु हुन ।

गैर सरकारी संस्थाहरुको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराउने बारे जरुरी सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु (सबै) पत्राचार तथा सूचना प्रकाशन गर्नुहुन ।