FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

Post date Documents
औषधी उपचार खर्च आ.व. २०७४/०७५ को दोस्रो चौमासिक किस्ता वितरण 06/15/2018 - 10:31 PDF icon औषधि उपचार भत्ता वडा नं १.pdf, PDF icon औषधि उपचार भत्ता वडा नं २.pdf, PDF icon औषधि उपचार भत्ता वडा नं ३.pdf, PDF icon औषधि उपचार भत्ता वडा नं ४.pdf, PDF icon औषधि उपचार भत्ता वडा नं ५.pdf, PDF icon औषधि उपचार भत्ता वडा नं ६.pdf, PDF icon औषधि उपचार भत्ता वडा नं ७.pdf, PDF icon औषधि उपचार भत्ता वडा नं ८.pdf, PDF icon औषधि उपचार भत्ता वडा नं ९.pdf, PDF icon Total फर्छ्यौट.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व. २०७४/०७५ को दोस्रो चौमासिक किस्ता वितरण 06/15/2018 - 10:25 PDF icon सा.सु. वडा नं १ दोस्रो किस्ता.pdf, PDF icon सा.सु. वडा नं २ दोस्रो किस्ता.pdf, PDF icon सा.सु. वडा नं ३ दोस्रो किस्ता.pdf, PDF icon सा.सु. वडा नं ४ दोस्रो किस्ता.pdf, PDF icon सा.सु. वडा नं ५ दोस्रो किस्ता.pdf, PDF icon सा.सु. वडा नं ६ दोस्रो किस्ता.pdf, PDF icon सा.सु. वडा नं ७ दोस्रो किस्ता.pdf, PDF icon सा.सु. वडा नं ८ दोस्रो किस्ता.pdf, PDF icon सा.सु. वडा नं ९ दोस्रो किस्ता.pdf, PDF icon Total फर्छ्यौट.pdf
औषधी उपचार खर्च आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिक किस्ता वितरण 02/07/2018 - 11:59 PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ५.pdf, PDF icon वडा नं ६.pdf, PDF icon वडा नं ७.pdf, PDF icon वडा नं ८.pdf, PDF icon वडा नं ९.pdf, PDF icon Farchyaut Final Sheet.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिक किस्ता वितरण 02/07/2018 - 11:53 PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ५.pdf, PDF icon वडा नं ६.pdf, PDF icon वडा नं ७.pdf, PDF icon वडा नं ८.pdf, PDF icon वडा नं ९.pdf, PDF icon Farchyaut Final Sheet.pdf
औषधी उपचार खर्च आ.व. २०७३/०७४ को तेश्रो चौमासिक किस्ता वितरण 09/20/2017 - 10:45 PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ५.pdf, PDF icon वडा नं ६.pdf, PDF icon वडा नं ७.pdf, PDF icon वडा नं ८.pdf, PDF icon वडा नं ९.pdf, PDF icon वडा नं १०.pdf, PDF icon वडा नं ११.pdf, PDF icon वडा नं १२.pdf, PDF icon वडा नं १३.pdf, PDF icon वडा नं १४.pdf, PDF icon वडा नं १५.pdf, PDF icon farchayut final.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व. २०७३/०७४ को तेश्रो चौमासिक किस्ता वितरण 09/20/2017 - 10:42 PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ५.pdf, PDF icon वडा नं ६.pdf, PDF icon वडा नं ७.pdf, PDF icon वडा नं ८.pdf, PDF icon वडा नं ९.pdf, PDF icon वडा नं १०.pdf, PDF icon वडा नं ११.pdf, PDF icon वडा नं १२.pdf, PDF icon वडा नं १३.pdf, PDF icon वडा नं १४.pdf, PDF icon वडा नं १५.pdf, PDF icon farchayut final.pdf
औषधी उपचार खर्च आ.व. २०७३/०७४ को दोश्रो चौमासिक किस्ता वितरण 07/27/2017 - 11:36 PDF icon anusuchi 10 वडा नं १ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं २ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ३ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ४ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ५ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ६ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ७ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ८ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ९ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १० final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ११ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १२ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १३ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १४ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १५ final.pdf, PDF icon total data.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व. २०७३/०७४ को दोश्रो चौमासिक किस्ता वितरण 07/27/2017 - 11:26 PDF icon anusuchi 10 वडा नं १ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं २ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ३ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ४ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ५ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ६ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ७ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ८ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ९ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १० final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ११ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १२ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १३ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १४ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १५ final.pdf, PDF icon total data.pdf
औषधी उपचार खर्च प्रथम चौमासिक किस्ता वितरण आ. व. २०७३/०७४ 03/07/2017 - 14:07 PDF icon anusuchi 10 वडा नं १ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं २ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ३ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ४ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ५ Final1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ६ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ७ final1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ८ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ९ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १० FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ११ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १२ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १३ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १४ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १५ FINAL 1.pdf, PDF icon sunrise bank Farchayut.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम किस्ता २०७३/०७४ चौमासिक वितरण 03/07/2017 - 14:04 PDF icon anusuchi 10 वडा नं १ final1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं २ final1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ३ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ४ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ५ Final1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ६ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ७ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ८ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ९ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १० FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ११ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १२ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १३ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १४ FINAL1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १५ FINAL 1.pdf, PDF icon sunrise bank Farchayut.pdf

Pages