वेवसाईट हेरि परिपत्र तथा सूचनाहरु डाउनलोड गर्ने सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।