भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ।