नगर कार्यपालिकाको २६ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।