जेष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सम्मान तथा कपडा वितरण कार्यक्रम