खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न भएका प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्‍धमा वडा कार्यालय सबै ।