आ.व. २०७४/०७५ को कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धमा वडा कार्यालय सबै ।