FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

Post date Document
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ 03/16/2022 - 16:07 PDF icon [Download] कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ 03/16/2022 - 16:06 PDF icon [Download] बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६.pdf
करारका प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 03/16/2022 - 16:06 PDF icon [Download] करारका प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
आयोजना व्यवस्थापन खर्च (कन्टेन्जेन्सी) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 03/16/2022 - 16:05 PDF icon [Download] आयोजना व्यवस्थापन खर्च (कन्टेन्जेन्सी) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ 03/16/2022 - 16:05 PDF icon [Download] सहकारी ऐन, २०७५.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ 03/16/2022 - 16:04 PDF icon [Download] विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 16:04 PDF icon [Download] विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७५.pdf
लिखत प्रमाणीकरण - (कार्यविधि) ऐन, २०७५ 03/16/2022 - 16:03 PDF icon [Download] लिखत प्रमाणीकरण - (कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
यान्त्रिक उपकरणहरु संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 16:02 PDF icon [Download] यान्त्रिक उपकरणहरु संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 16:02 PDF icon [Download] यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ 03/16/2022 - 16:01 PDF icon [Download] पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ,२०७५ 03/16/2022 - 16:00 PDF icon [Download] न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ,२०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 15:59 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ 03/16/2022 - 15:59 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ 03/16/2022 - 15:58 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा ऐन, २०७५.pdf

Pages