FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

Post date Document
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:21 PDF icon [Download] मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुो समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ 03/16/2022 - 16:20 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुो समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था ऐन, २०७८.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:18 PDF icon [Download] दक्षिणकाली नगरपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समिति कार्यविधि, २०७८.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:17 PDF icon [Download] टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
घर बहाल कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:16 PDF icon [Download] घर बहाल कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ 03/16/2022 - 16:16 PDF icon [Download] आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:12 PDF icon [Download] आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:12 PDF icon [Download] अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७७ 03/16/2022 - 16:11 PDF icon [Download] स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७७.pdf
संस्था दर्ता ऐन, २०७७ 03/16/2022 - 16:10 PDF icon [Download] संस्था दर्ता ऐन, २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 03/16/2022 - 16:10 PDF icon [Download] वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
युवा तथा खेलकुद विकास कार्यविधि, २०७७ 03/16/2022 - 16:09 PDF icon [Download] युवा तथा खेलकुद विकास कार्यविधि, २०७७.pdf
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ 03/16/2022 - 16:09 PDF icon [Download] दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
जलस्रोत ऐन, २०७७ 03/16/2022 - 16:08 PDF icon [Download] जलस्रोत ऐन, २०७७.pdf
के.जि. कक्षा संचालनका शिक्षक व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ 03/16/2022 - 16:08 PDF icon [Download] के.जि. कक्षा संचालनका शिक्षक व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages