FAQs Complain Problems

समाचार

आयोजना फरफारकको लागि आवश्यक कागजातहरु ।

आयोजना फरफारकको लागि नगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने आवश्यक कागजातहरु निम्न लिखित छन् ।

१) उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णय ।
२) सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन ।
३) अनुगमन समितिको सिफारिस ।
४) वडा कार्यालयको सिफारिस ।
५) पूर्वाधार निर्माणको सम्बन्धमा ( प्राविधिक मुल्याङ्कन / फोटो / बिल भर्पाई / १,००,००० |- भन्दा माथिको खरिदको लागि कोटेशन ) ।
६) कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा (प्रतिवेदन / फोटो / बिल भर्पाई / १,००,००० |- भन्दा माथिको खरिदको लागि कोटेशन ) ।