FAQs Complain Problems

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु) फारम लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति कर्मचारीको लागि ।