FAQs Complain Problems

पशु शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
गोठ सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/10/2023 - 17:15 PDF icon [Download] गोठ सुधार कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान 2079-10-26.pdf
खुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/01/2023 - 13:05 PDF icon [Download] खुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान सूचना.pdf
मिट मार्ट स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
12/26/2022 - 11:01 PDF icon [Download] मिट मार्ट स्थापना सम्बन्धी सूचना.pdf
कृषि स्नातक र पशु चिकित्सक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्नको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
12/07/2022 - 15:01 PDF icon [Download] सेवा करार अन्तिम नतिजा 2079-08-21.pdf
मिट मार्ट स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी ३० दिने सूचना ।
11/03/2022 - 15:15 PDF icon [Download] मिट मार्ट स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना.pdf
सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
10/16/2022 - 15:41 PDF icon [Download] सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण सूचना.pdf
सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।
09/24/2022 - 11:09 PDF icon [Download] कुकुर बन्ध्याकरण प्रस्ताव आह्वान.pdf
जै घांस (हिउंदे घांस) माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।
08/22/2022 - 11:28 PDF icon [Download] जै घांस (हिउंदे घांस) माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।.pdf
बोयर बोका अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
01/26/2022 - 13:04 PDF icon [Download] बोयर बोका अनुदान कार्यक्रम.pdf
च्यापकटर अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/14/2022 - 14:09 PDF icon [Download] च्यापकटर अनुदान कार्यक्रम.pdf

Pages