FAQs Complain Problems

समाचार

भूकम्प किस्ताको सूचनाहरु

Title Post date Download
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०३-२९
07/17/2019 - 11:17 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असार २९.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०३-२३
07/10/2019 - 10:37 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असार २३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०३-१७
07/03/2019 - 10:35 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असार १७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०३-०६
06/23/2019 - 10:59 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असार ६.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०३-०३
06/19/2019 - 10:52 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असार ३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०२-२३
06/06/2019 - 16:36 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ जेठ २३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०२-१४
05/29/2019 - 10:48 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ जेठ १४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०१-२३
05/07/2019 - 12:13 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ वैशाख २३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०१-१५
04/29/2019 - 11:13 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ वैशाख १५.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०१-१०
04/23/2019 - 14:28 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ वैशाख १०.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०१-०३
04/16/2019 - 17:01 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६-१-३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-१२-२०
04/03/2019 - 17:16 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ चैत्र २०.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको निजि आवास पुननिर्माणको बर्तमान अवस्था र लक्ष्य सम्बन्धी जानकारी ।
03/08/2019 - 10:49 PDF icon पुननिर्माण योजना दक्षिणकाली नगरपालिका.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको भूकम्प पुन निर्माण पालिका प्रोफाइल
03/08/2019 - 10:45 PDF icon Dakshinkali Palika Profile Feb 2019.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-११-०८
02/20/2019 - 15:56 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ फाल्गुन ८.pdf

Pages