FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

Post date Document
संस्था दर्ता ऐन, २०७७ 03/16/2022 - 16:10 PDF icon [Download] संस्था दर्ता ऐन, २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 03/16/2022 - 16:10 PDF icon [Download] वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
युवा तथा खेलकुद विकास कार्यविधि, २०७७ 03/16/2022 - 16:09 PDF icon [Download] युवा तथा खेलकुद विकास कार्यविधि, २०७७.pdf
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ 03/16/2022 - 16:09 PDF icon [Download] दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
जलस्रोत ऐन, २०७७ 03/16/2022 - 16:08 PDF icon [Download] जलस्रोत ऐन, २०७७.pdf
के.जि. कक्षा संचालनका शिक्षक व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ 03/16/2022 - 16:08 PDF icon [Download] के.जि. कक्षा संचालनका शिक्षक व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ 03/16/2022 - 16:07 PDF icon [Download] कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ 03/16/2022 - 16:06 PDF icon [Download] बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६.pdf
करारका प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 03/16/2022 - 16:06 PDF icon [Download] करारका प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
आयोजना व्यवस्थापन खर्च (कन्टेन्जेन्सी) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 03/16/2022 - 16:05 PDF icon [Download] आयोजना व्यवस्थापन खर्च (कन्टेन्जेन्सी) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ 03/16/2022 - 16:05 PDF icon [Download] सहकारी ऐन, २०७५.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ 03/16/2022 - 16:04 PDF icon [Download] विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 16:04 PDF icon [Download] विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७५.pdf
लिखत प्रमाणीकरण - (कार्यविधि) ऐन, २०७५ 03/16/2022 - 16:03 PDF icon [Download] लिखत प्रमाणीकरण - (कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
यान्त्रिक उपकरणहरु संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ 03/16/2022 - 16:02 PDF icon [Download] यान्त्रिक उपकरणहरु संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages