FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

Post date Documents
मिति २०७४ बैशाख महिनाको घटना दर्ता विवरण 08/27/2017 - 13:32 PDF icon बैशाख.pdf
मिति २०७३ बैशाख देखि चैत्र महिनासम्मको वार्षिक घटना दर्ता विवरण 08/27/2017 - 13:31 PDF icon वार्षिक.pdf
मिति २०७३ चैत्र महिनाको घटना दर्ता विवरण 08/27/2017 - 13:26 PDF icon चैत्र.pdf
मिति २०७३ फागुन महिनाको घटना दर्ता विवरण 08/27/2017 - 13:15 PDF icon फागुन.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाईनबाट गरिएको सम्बन्‍धमा 02/05/2017 - 12:10 PDF icon vital event.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०३३ 10/15/2016 - 21:24 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०३३.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाण-पत्र ढांचा 12/15/2015 - 10:38 PDF icon certificate final.pdf
घटना दर्ता प्रमाण-पत्र 12/07/2015 - 13:27 PDF icon घटना दर्ता प्रमाण पत्र.pdf
व्यत्तिगत घटना दर्ताको सूचना फाराम 08/28/2015 - 15:51 PDF icon जन्म दर्ता, PDF icon मृत्यु दर्ता, PDF icon विवाह दर्ता, PDF icon बसाईसराई दर्ता, PDF icon सम्बन्ध विच्छेद दर्ता

Pages