FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

Post date Documents
औषधी उपचार खर्च आ.व. २०७३/०७४ को तेश्रो चौमासिक किस्ता वितरण 09/20/2017 - 10:45 PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ५.pdf, PDF icon वडा नं ६.pdf, PDF icon वडा नं ७.pdf, PDF icon वडा नं ८.pdf, PDF icon वडा नं ९.pdf, PDF icon वडा नं १०.pdf, PDF icon वडा नं ११.pdf, PDF icon वडा नं १२.pdf, PDF icon वडा नं १३.pdf, PDF icon वडा नं १४.pdf, PDF icon वडा नं १५.pdf, PDF icon farchayut final.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व. २०७३/०७४ को तेश्रो चौमासिक किस्ता वितरण 09/20/2017 - 10:42 PDF icon वडा नं १.pdf, PDF icon वडा नं २.pdf, PDF icon वडा नं ३.pdf, PDF icon वडा नं ४.pdf, PDF icon वडा नं ५.pdf, PDF icon वडा नं ६.pdf, PDF icon वडा नं ७.pdf, PDF icon वडा नं ८.pdf, PDF icon वडा नं ९.pdf, PDF icon वडा नं १०.pdf, PDF icon वडा नं ११.pdf, PDF icon वडा नं १२.pdf, PDF icon वडा नं १३.pdf, PDF icon वडा नं १४.pdf, PDF icon वडा नं १५.pdf, PDF icon farchayut final.pdf
औषधी उपचार खर्च आ.व. २०७३/०७४ को दोश्रो चौमासिक किस्ता वितरण 07/27/2017 - 11:36 PDF icon anusuchi 10 वडा नं १ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं २ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ३ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ४ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ५ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ६ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ७ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ८ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ९ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १० final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ११ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १२ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १३ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १४ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १५ final.pdf, PDF icon total data.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व. २०७३/०७४ को दोश्रो चौमासिक किस्ता वितरण 07/27/2017 - 11:26 PDF icon anusuchi 10 वडा नं १ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं २ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ३ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ४ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ५ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ६ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ७ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ८ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ९ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १० final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ११ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १२ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १३ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १४ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १५ final.pdf, PDF icon total data.pdf
औषधी उपचार खर्च प्रथम चौमासिक किस्ता वितरण आ. व. २०७३/०७४ 03/07/2017 - 14:07 PDF icon anusuchi 10 वडा नं १ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं २ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ३ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ४ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ५ Final1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ६ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ७ final1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ८ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ९ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १० FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ११ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १२ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १३ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १४ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १५ FINAL 1.pdf, PDF icon sunrise bank Farchayut.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम किस्ता २०७३/०७४ चौमासिक वितरण 03/07/2017 - 14:04 PDF icon anusuchi 10 वडा नं १ final1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं २ final1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ३ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ४ Final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ५ Final1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ६ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ७ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ८ final.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ९ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १० FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं ११ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १२ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १३ FINAL.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १४ FINAL1.pdf, PDF icon anusuchi 10 वडा नं १५ FINAL 1.pdf, PDF icon sunrise bank Farchayut.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेश्रो किस्ता २०७२/०७३ चौमासिक वितरण 10/15/2016 - 17:54 PDF icon sunrise bank farcheut.pdf, PDF icon वडा नं १ final.pdf, PDF icon वडा नं २ final 1.pdf, PDF icon वडा नं २ final 2.pdf, PDF icon वडा नं ३ final 1.pdf, PDF icon वडा नं ३ final 2.pdf, PDF icon वडा नं ४ final.pdf, PDF icon वडा नं ५ final 1.pdf, PDF icon वडा नं ५ final 2.pdf, PDF icon वडा नं ६ final 1.pdf, PDF icon वडा नं ६ final 2.pdf, PDF icon वडा नं ७ final 1.pdf, PDF icon वडा नं ७ final 2.pdf, PDF icon वडा नं ८ final.pdf, PDF icon वडा नं ९ final.pdf, PDF icon वडा नं १० final.pdf, PDF icon वडा नं ११ final 1.pdf, PDF icon वडा नं ११ final 2.pdf, PDF icon वडा नं १२ final.pdf, PDF icon वडा नं १३ final 1.pdf, PDF icon वडा नं १३ final 2.pdf, PDF icon वडा नं १४ final 1.pdf, PDF icon वडा नं १४ final 2.pdf, PDF icon वडा नं १५ final.pdf
औषधी उपचार खर्च तेश्रो चौमासिक किस्ता वितरण आ. व. २०७२/०७३ 10/15/2016 - 17:48 PDF icon sunrise bank farcheut.pdf, PDF icon वडा नं १ final.pdf, PDF icon वडा नं २ final.pdf, PDF icon वडा नं ३ final.pdf, PDF icon वडा नं ४ final.pdf, PDF icon वडा नं ५ final.pdf, PDF icon वडा नं ६ final.pdf, PDF icon वडा नं ७ final.pdf, PDF icon वडा नं ८ final.pdf, PDF icon वडा नं ९ final.pdf, PDF icon वडा नं १० final.pdf, PDF icon वडा नं ११ final.pdf, PDF icon वडा नं १२ final.pdf, PDF icon वडा नं १३ final.pdf, PDF icon वडा नं १४ final.pdf, PDF icon वडा नं १५ final.pdf