औषधी उपचार खर्च दोश्रो चौमासिक किस्ता वितरण आ. व. २०७२/०७३