भूकम्प पीडितहरुका लागि न्यानो लुगा वापतको राहत रकम निवेदन