सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-२२
07/09/2018 - 09:07 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ असार २२.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-१५
06/29/2018 - 11:30 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असार १५.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-१०
06/24/2018 - 15:50 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असार १०.pdf
दोस्रो नगर सभामा उपस्थितिको लागि पत्राचार गरिदिनु हुन । सबै वडा कार्यालय । (शिक्षा शाखा । स्वास्थ्य शाखा । पशु सेवा शाखा । कृषि सेवा शाखा ।)
06/22/2018 - 14:23 PDF icon दोस्रो नगर सभाको लागि पत्राचार गरिदिनु हुन.pdf
बल्खु - दक्षिणकाली सडक योजना मुआब्जा रकम जानकारी सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
06/22/2018 - 13:27 PDF icon मुआब्जा रकम जानकारी सम्बन्धमा.pdf
तथ्याङ्क विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन । सबै वडा कार्यालय ।
06/20/2018 - 15:36 PDF icon तथ्याङ्क विवरण.pdf
नगदी रसिद हराएको सूचना ।
06/20/2018 - 11:06 PDF icon नगदी रसिद सूचना.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-५
06/19/2018 - 15:39 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असार ५.pdf
आयोजना प्राथमिकिकरणका आधार तथा प्राथमिकता निर्धारण फारम । सबै वडा कार्यालय ।
06/18/2018 - 16:34 PDF icon आयोजना प्राथमिकिकरण आधार.pdf
आगामी आ.व. २०७५/७६ को लागि वडा भेलाबाट आएका योजना कार्यक्रमलाई संलग्‍न ढाँचा अनुसार भरी पठाईदिनुहुन । सबै वडा कार्यालय ।
06/18/2018 - 16:31 PDF icon वडा भेलाबाट आएका योजनाको ढाँचा.pdf

Pages