८ र ९ नं वडा कार्यालय । अनुदान रकमको प्रथम किस्ता छुट