१० औं नगर कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।