मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावदिक कार्यक्रम सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।