भूकम्प पीडितहरुको दोश्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ।