फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: