प्लटिङ कार्य रोक्का गर्ने सम्बन्धमा | ६ न‌ं वडा कार्यालय