नगर कार्यपालिकाको ३३ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।