नगर कार्यपालिकाको आठौं बैठक सम्बन्धमा नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।