दोश्रो नगर सभा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । सबै नगर सभा सदस्यज्यूहरु