जिम्मेवारी दिइएको वडा न‌ं २ को कार्यालय ।

Supporting Documents: