उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अवलोकन भ्रमणमा आमन्त्रण गरिएको ।