व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।