निजामति कर्मचारीहरुको विवरण पठाई दिनुहुन । वडा कार्यालय सबै ।